ການຄວບຄຸມຄຸນະພາບ

ຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກຂອງການຜະລິດແບບມາດຕະຖານ - ກວດກາຄຸນນະພາບທີ່ເຄັ່ງຄັດ ສຳ ລັບຂັ້ນຕອນແລະຜະລິດຕະພັນ ສຳ ເລັດຮູບ